Alat za vanredne situacije. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS broj 87/2018). Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS broj 03/2011 i 37/2015).

Član 4 tačka 5. propisuje obavezu da svaki državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica, koji ispunjavaju uslove iz člana 3. ove uredbe, dužan da za svaki objekat pojedinačno nabave najmanje po jedan komplet alata. Alat obuhvata : lopatu, kramp, sekiru, čekić (macola), ćuskiju, testeru za gvožđe, klešta i ispitivač napona.

Prikazan jedan rezultat

Alat za vanredne situacije

15.000,00RSD bez pdv
Alat za vanredne situacije, katastrofe, elementarne nepogode i druge nesreće Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS broj 03/2011 i 37/2015). Državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica, koji ispunjavaju uslove iz člana 3. ove uredbe, dužni su da za svaki objekat pojedinačno nabave najmanje po jedan komplet alata, koji obuhvata: lopatu, kramp, sekiru, čekić (macola), ćuskiju, testeru za gvožđe, klešta i ispitivač napona. Alat za vanredne situacije nije samo zakonska obaveza, već i preka potreba koja u slučaju prirodnih nesreća i katastrofa može da napravi razliku između života i smrti. U takvim situacijama, brza i efikasna intervencija može biti presudna za preživljavanje i zaštitu ljudi, imovine i okoline. Alat za vanredne situacije za kojeg znate da ga posedujete i koji se uvek nalazi na određenom mestu omogućiće vam da samostalno i nezavisno reagujete u prvom presudnom trenutku. Takodje građani vlasnici stambenih jedinica, odnosno kuća i vlasnici stambenih zgrada dužni su da, za potrebe lične zaštite i spasavanja i zaštite i spasavanja članova porodičnog domaćinstva, kao i imovine, nabave i drže u ispravnom stanju sredstva i opremu propisanu istom uredbom (Sl.glasnik RS broj 03/2011 i 37/2015).